kult

bratrstvo

mythologie

pověsti a legendy

skriptorium

gothic

modlitby a zaklínadla

cesta devatera

weihnahtar

historie bratrstva

galerie

kniha návštěv

odkazy

E-mail

Sakrální jazyk Gótština

Při sakrálních činnostech je někdy dobré použít jazyka, ve kterém byly naše božstva v  pohanské éře uctívána po dlouhá staletí. Rozhodně nemáme obavy, že by byl nějaký jazyk, pro bohy a bytosti devíti světů srozumitelný více než jakýkoliv jiný. Stejně jako lze stejně dobře hovořit k bohům beze slov. Důvod je ale docela jiný. Dávné jazyky naplňují volání k bohům a modlitby posvátnou esencí, vytvářející most zkrze něž je možné cítit spojení s těmi kteří zde byli před mnoha staletími a po nespočetná pokolení nazpět v čase, vzývali naše bohy.

A pokud se někde tisíce bytostí po dlouhý čas obraceli k bohům ve svých jazycích, pak jsme přesvědčení že duch ve znovu vyřčených slovech znovu ožije zatímco ty kteří je vyslovili naposled již dávno pokryl prach. Možná není od věci připomenout příklad z křesťanského prostředí kde dodnes u některých společenstvích probíhají bohoslužby v Latině, klasické Řečtině či Staroslověnštině, což jsou taktéž již velmi dlouho mrtvé jazyky a zvláště poslední z nich vznikl především jako jazyk sakrální.

U mnoha skupin ve světě vyznávajících Severní tradici, se těší velké oblibě Staronorština, která se velmi podobá jezyku jimž se dnes mluví na Islandu. Obliba Vikingů u dnešních pohanů je jasně dána tím, že se jedná o poslední poměrně dobře dochovanou pohanskou kultůru. Ač například takový Prusové a Baltské kmeny vůbec, vzdorovali christianizaci o více než tři staletí déle, díky svému zuřivému odporu byla jejich kultura utopená v krvi křížových výprav a tak toho v paměti lidstva o nich příliš nezbylo.

Vlčí bratrstvo zvolilo za svůj sakrální jazyk Gótštinu. Vzhledem k tomu že Gótové obývali v různých obdobých takřka celou Evropu, malou Ásii a dokonce část z nich skončila v Severní Africe, jsme přesvědčeni, že takřka každý z nás v sobě nosíme odkaz dávno zmizelého národa.

Gótové se mizí v dějinách někdy okolo 8. století kdy se rozplynuli v Germánských královstvích a muslimských kalifátech, a s nimi mizí i jejich jazyk. Na rozdíl od jiných starých germánských jazyků, je Gótština uschlou větví, která se dále již nerozvíjela a tudíž nemá žádné následovníky z nichž by vyvstal některý z dnešních jazyků. Čimž se lze i vyhnout nesmyslným nacionálním sporům. Často se totiž stává , že příslušníci v oblasti pohanství historicky známějších národů, hledí na své bratry ve víře od jinud poněkud s despektem ač hloubkou svých znalostí jich často zdaleka nedosahují.

Za uchování Gótštiny, vděčíme poněkud paradoxně, jak už to bývá, křesťanským misionářům. Ariánský biskup Wulfila, který byl sám Gót, přeložil Nový zákon (dochována do dnešní doby jsou asi dvě a půl Evangelia) z Řečtiny do svého rodného jazyka. K tomuto účelu vytvořil vlastní písmo, u kterého se inspiroval řeckou alfabetou a runovým futharkem. A tak díky Wulfilovi bylo možné zrekonstruovat dávno mrtvý jazyk, který se teď vrací tam odkud jej chtěl svým nesmrtelným dílem vyvést. Do temnot lesů a pohanských svatyní.

Armaan a Adrian

Slovník Česko-Gótský

Zde najdete náš zjednodušený slovník. Protože Gótština je ve srovnání kupříkladu se současnou Angličtinou velmi obtížný jazyk, nepovažujeme za nutné zde uvádět vyuku Gótské gramatiky. Zájemci o hlubší studium nechť nás kontaktují, případně popatří do odkazů. Tento stručný slovník postupně vzniká z fragmentů určených pro naši vlastní potřebu a obsahuje toliko některá slova a slovní spojení v námi nejčastěji používaném tvaru. Protože dochovaná slovní zásoba obsahuje pouze něco okolo 3000 slov, byli jsme nuceni postupně nám potřebná slova dotvářet. Tato slova pro nás stvořili, nám naklonění livingvisté na základě srovnávání s dochovanými slovy v archaických jazycích příbuzných, či používaných v sousedících oblastech. Tudíž se lze domnívat, že jejich podoba je velmi blízká navždy ztracené skutečnosti.

*Novotvary

B
Bratr v srdci - brothar in hairtin

C
Člověk - mann

D
den - dags (dags)
děťátko - barnilo
děvčátko - mawilo
děvka - kalkjo
dítě - barn
dívka - mawi
dny - tage (také)
dobrý - goths
družiník - bandjareis
držet hubu, sklapnout - 1.afdobnan, 2.afdumbnan, 3.gaslawan

H
havran - hrabns
himlhergot - himins trauma guth
hlava - haubis (hauvis)

J
já mohu být - sinaj
jazyk - tuggo
jdi - gangg

L
Lid - thiuda, mans, liudeis
lidský - mannisks
lidstvo - manniskodus

M
meč - hairus
medovina - midus
mít, vlastnit - haban (havan)

N
Národ - thiuda
novic - nijusiponeis

O
Obřadník - hunslareis
oko, zrak - augo
on vidí - saxn (sawhn)
orel - ara
otec - fadar (fathar)

P
pohané - viuda
pokřtít, zalít - ufdaupjan
pokušení - fraistubni
Políbit - kukjan
protože - unte
přísaha - aiths

R
runové kopí - runagais
řád - gagrefts

S
sirotek - widuwairna
slepý - blinds (blinds)
slovo - waurd (word)
smrt - dauvus (daufus)
sníh - snaiws (snaius)
stát se svatým - weihnan
stavět - bauan (böan)
strach, chvění - reiro
strážce tradice - wardjo anafilhanins
syn - sunus
svítit, zářit - galjuhtjan

T
tak jak, právě tak - swaswe
Touha - lustus
Toužit - luston

V
Velekněz - ufargudja
věrný, pravý - triggws (trigús)
Věřící - dulgahaitja
Věřit (v něco) - glauban du
vládnout - raginon
Vlčí - wulfisks
Vlčí doupě - wulfsgroba
Vlčí kopí - wulfgais
Vlčí lid, vlkstvo - wulfiskodus
Vlčí sekera - wulfaqizi
Vlčí sněm - gafaurds wulfe
Vlkovo - wulfis
Volno, svoboda - 1.freihals (fryhals) 2.frijei (frijy)
Všichni lidé - alamans
Vůdce - skarja
vyslyšet - 1.gahausjan, 2. andhausjan
vyslyš mne - andhaus mth
vyslyš nás - andhaus uns
vzkřísit - urraisjan

Z
Zadnice - asilus
zapálit, osvětlit - tandjan
Země, pozemek - grundus
Žádost - lustos
Životodárný - saiwalagiweigs
znát (skutečnost) - witan

* 26.11.2006
byly přidány nové fotky do galerie.
text TEXT TEXT